Hankkeen pääasiallinen tavoite

Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on lisätä rajat ylittävää toimintaa harjoittavien pk-yritysten lukumäärää, edistää yritysten kansainvälistymistä sekä tarjota mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille. Hankkeen myötä Pohjoiskalotin Rajaneuvonta pystyy ohjaamaan yrittäjän toimivaan neuvojien ja opastajien verkostoon, joka aut-taa pieniä ja keskisuuria yrityksiä saamaan tietoa toiminnasta rajojen yli. Yrityksillä on projektin päätyttyä pa-remmat tiedot ulkomaankaupasta ja toiminnan käynnistämisestä naapurimaissa.

Odotetut tulokset

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta hankkii riittävää, yritysten rajat ylittäviä toimintaehtoja koskevaa osaamista ja var-mistaa, että toiminta on koordinoitua samojen tavoitteiden parissa työskentelevien alueellisten toimijoiden kans-sa. Rajaneuvonta huolehtii siitä, että yritykset ja opastajat saavat ajankohtaisia tietoja oikeaan aikaan, mikä luo kaikille paremmat edellytykset tukea yritysten rajat ylittävää toimintaa.
Hanke tulee raportoimaan alue- ja pohjoismaisella tasolla löydetyistä elinkeinoelämän rajaesteiden ratkaisuista niin, että yrityselämä pystyy täysin hyödyntämään Pohjoiskalotin nykyisen kasvupotentiaalin.

Hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka varmistaa, että yritykset saavat tarvitsemansa tiedot oikeaan aikaan. Hankkeen aikana kaikki kumppanit (rajaneuvontatoimistot, yritykset, viranomaiset, elinkeinoelämän toimijat ja tukitoiminnot) oppivat toisiltaan ja löytävät hyvän keskinäisen koordinaation. Yhteistyön tarkoituksena on ratkaista raja-alueilla yhteisesti tunnistettuja haasteita ja hyödyntää Pohjoiskalotin alueilla olevia mahdollisuuksia.
Hanke nostaa esiin elinkeinoelämän rajaesteet alueellisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla. Yhdessä Poh-joiskalotin Rajaneuvonnan kanssa etsitään ja kehitetään toimivia rajaesteratkaisuja, jotta alueet voivat täysipai-noisesti hyödyntää Pohjoiskalotin liiketoimintaympäristöjen tämänhetkistä kasvupotentiaalia. Hanke järjestää seminaareja ja koulutuksia, jotka kannustavat useampia ryhmiä, kuten nuoria, naisia ja ulkomailla syntyneitä, rajat ylittävään toimintaan.
Johtava tuensaaja: Lapin liitto / Pohjoiskalotin neuvosto
Muut hankkeen osapuolet: Storfjordin kunta
Projektin kesto: 2016-2019
Budjetti: 1 083 353 EUR
EU-tuki: 325 000 EUR
Interreg-tuki: 291 678 EUR
Julkinen vastinrahoitus: 466 675 EUR
Yksityinen rahoitus: 0 EUR
Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Tuula Ajanki, tuula.ajanki@lapinliitto.fi, +358 40 669 5520
Projektikoordinaattori Eleonoora Väänänen, eleonoora.vaananen@lapinliitto.fi, +358 40 660 5365