Täällä esitellään Tornion elinkeinoelämää käsitteleviä hankkeita.

Lisätietoa hankkeesta löydät klikkaamalla hankkeen nimeä. Mikäli kiinnostuit ja haluat lisää tietoa, ota yhteyttä suoraan hankkeiden yhteyshenkilöihin/projektipäälliköihin.

Team Botnian hankkeet ja projektit

 

Arktinen LNG -puisto

Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys ja jatkosuunnitelma pitkäaikaiselle kehittämistyölle, jonka lopullisena tavoitteena on muodostaa ympäristöystävällinen teollisen toiminnan alue Tornioon, jossa yritykset voivat kohdistaa resurssinsa liiketoiminnan kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen hyödyntäen ympäristöystävällistä energialähdettä.

 

Barents LOGHUB TornioHaparanda

Hankkeen tavoitteena on selvittää TornioHaparandan ja sen lähialueiden kilpailukykytekijät, jotka mahdollistavat alueen kehittymisen logistiseksi solmukohdaksi, joka tarjoaa alueelle sijoittuville yrityksille mahdollisuudet vahvistaa liiketoimintaansa, lisätä vientituotannon määrää ja saavuttaa uusia asiakaskohderyhmiä.

Tavoitteena on myös edistää olemassa olevien yritysten kilpailukykyä selvittämällä alueen potentiaali tuottaa logistiikka-alan palveluita asiakastarvelähtöisesti. Hankkeessa tehtävien selvitysten avulla laaditaan toimenpidesuunnitelma logististen palveluiden kehittämiseksi ja niiden markkinoimiseksi alan toimijoille.

Hankkeen yksilöityinä tavoitteina on raskaan liikenteen palvelukeskuksen (Maantieliikenne) perustamisedellytysten selvitys ja luoda pohja Pohjoiskalotin rahtien koontiterminaalin rakentumiselle ja teollisuuden raideliikenteen toimintavarmuuden parantaminen.

 

Elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen pohjoiskalotin Rajaneuvontaan

Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on lisätä rajat ylittävää toimintaa harjoittavien pk-yritysten lukumäärää, edistää yritysten kansainvälistymistä sekä tarjota mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille. Hankkeen myötä Pohjoiskalotin Rajaneuvonta pystyy ohjaamaan yrittäjän toimivaan neuvojien ja opastajien verkostoon, joka auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä saamaan tietoa toiminnasta rajojen yli. Yrityksillä on projektin päätyttyä pa-emmat tiedot ulkomaankaupasta ja toiminnan käynnistämisestä naapurimaissa.

 

Tornion Matkailun Masterplan -hanke

Hankkeen tavoitteena on laatia Tornion kaupungin matkailualan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin matkailualan kehittämiseksi ja sitoutetaan keskeiset toimijat niiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana kootaan kaupungin matkailun kehittämisen tietosisältö ja laaditaan havainnemateriaali, joka tukee päätöksentekoa, kaupungin matkailun liiketoimintasuunnittelua ja markkinointia sekä kaupungin kaavoitusta. Hankkeen aikana kaupungin matkailunkehittämisen toiminnallinen suunnittelu ja maankäytön yleissuunnittelu toteutetaan samanaikaisesti ja toisiaan tukien.

 

Lapin kaasutaloussuunnitelma -hanke

Hankkeen tavoitteena on uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ja tähän liittyvän uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa. Maa- ja biokaasun käyttö on jalosteina mahdollista sekä liikennepolttoaineena että energianlähteenä teollisuuden prosesseissa. Päätavoitteena on laatia suunnitelma, jossa Lappiin suunnitteilla olevat kaasutalouden investoinnit muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Hankkeen tuloksena syntyy:

  • Lapin maakunnan kaasuntuotanto- ja hyödyntämissuunnitelma, joka ottaa kantaa sopiviin biokaasulaitosten ja kaasun tankkauspisteiden sijainteihin sekä biokaasun tuotantoon soveltuvien syötteiden sijainteihin sekä näiden keruuseen liittyviin logistisiin ratkaisuihin.
  • Esitys biokaasun hyödyntämisen soveltuvuudesta Lappiin suunnitteilla olevien biotalouden suurinvestointien yhteyteen.
  • Valittujen teollisuusalueiden kehittämissuunnitelmat kaasun hyödyntämisen näkökulmasta.

 

Hankkeen päärahoittajana toimii Lapin liitto. Kumppaneina hankkeessa ovat Kemin Digipolis Oy, Rovaniemen kaupunki, Kemijärven kaupunki, Tervolan kunta ja Kittilän Kunta.

 

 

 

Tornio

Täällä esitellään Elinkeinoyksikön hankkeet

Näringslivstjänster HaparandaTornio
http://www.haparanda.se/haparandastad/
naringslivocharbete/euprojekteuhanke.4.4c3d66cd13b6ad043ec630.html