EU:n uusi tietosuoja-asetus ”General Data Protection Regulation” GDPR astuu voimaan 25.5. 2018. Asetus asettaa henkilötietojen käsittelylle aiempaa tarkemmat vaatimukset. Muutos koskee kaikkia aloja ja organisaatioita, jotka käsittelevät asiakkaiden tai työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja.

TIETOSUOJALAUSEKE

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Team Botnia Oy:lle tärkeää.

Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Miten ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja kerätään?

Team Botnia käsittelee henkilötietoja asiakkuuden perusteella. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoito koko asiakassuhteen elinkaaren ajan.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää mm. hänelle tarjottavien palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Team Botnian riskienhallintaan sekä lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, kuten käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Team Botnia voi tehdä asiakasviestintää, jolloin voimme lähettää asiakkaalle tiedotteita sekä muutosilmoituksia koskien palveluitamme. Voimme käyttää henkilötietoja markkinatutkimuksiin, jos siihen on annettu lupa tai kun se on muuten sallittua. Lisäksi voimme käyttää henkilötietoja myös kohdentaaksemme palvelujamme suosittelemalla kohdennettua sisältöä palvelussamme.

Mistä henkilötiedot saadaan?

Team Botnia saa henkilötiedot asiakkailta itseltään. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä sekä muista luettavista rekistereistä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietoja käsittelevät vain ne Team Botnian työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve henkilötietojen käsittelyyn.

Tietoja käsitellään aina huolellisesti ja noudattaen hyvää tietojen käsittelytapaa.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Henkilötietoja kerätään yritykseltä/yrittäjältä itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla sekä Patentti- ja rekisterihallitukselta / Tornion kaupungilta sähköisen lomakkeen kautta sekä henkilön tullessa asiakkaaksi, asiakassuhteen aikana sekä muutoin henkilön asioidessa Team Botnian kanssa.

Keräämme vain kyseessä olevan palvelun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Saamme tietoja henkilön pyytäessä palveluja, osallistuessa kyselyihin tai vastatessa Team Botnian  kysymyksiin.

Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

  • Henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi ja syntymäaika
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Luovutamme tietoja vain lain sallimissa puitteissa. Käsittelemme tietoja EU:n ja ETA:n sisällä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sinun oikeutesi asiakkaana

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Mitä henkilötietoja suojataan?

Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta ja tiedot ovat suojatut erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja. Päivitämme sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme jatkuvasti.

Miten tietoja säilytetään ja pidetään ajantasaisina?

Säilytämme tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt osoitetaan ensisijaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakkuuden perusteella. Vastaamme henkilötietojenkäsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin osoitteessa: jukka.kujala@tornio.fi. Rekisteröidyn omien tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti ritva.rimpisalo@tornio.fi

Rekisteriselosteet

Team Botnian Tietosuojaseloste Team Botnia

Muut rekisteriselosteeet

Hakosalo Asiakas Hakosalo Asiakas (Yrinet3), rekisteriseloste