EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) stärker kraven på behandlingen av personuppgifter och gäller för alla branscher och organisationer som behandlar personlig kund- eller löntagardata.

DATASKYDDSKLAUSUL

Team Botnia Oy lägger mycket stor vikt vid förtrolig och ändamålsenlig behandling av personuppgifter, tillämpar goda förvaltningsmetoder och följer gällande dataskyddslagstiftning.

Hur och för vilka ändamål insamlas personuppgifter?

Team Botnia behandlar personuppgifter på grundval av kundrelationen i syfte att vårda den under hela dess livslängd.

Kundens personuppgifter kan bl.a. användas till att erbjuda tjänster, för att svara på förfrågningar, genomföra avtal och för att fullgöra andra liknande funktioner. Informationen kan också användas i Team Botnias riskhantering och för att utföra skyldigheter som ställs av lagstiftning och myndigheter, såsom användaridentifiering, hantering av informationssäkerheten samt förebyggande och utredning av otillbörlig användning.

Team Botnia kan skicka nyhetsbrev och meddela ändringar i tjänsteutbudet till sina kunder. Om man fått tillstånd för det eller när det annars är tillåtet kan personuppgifterna också användas till marknadsundersökningar. Därtill kan personuppgifterna användas för riktad marknadsföring av våra tjänster.

Varifrån får Team Botnia personuppgifterna?

Team Botnia får personuppgifterna från kunden själv. Uppgifter fås också från myndighetsregister och andra öppna register.

Vem behandlar personuppgifterna?

Uppgifterna hanteras bara av de anställda hos Team Botnia som i sitt arbete behöver hantera personuppgifter.

Team Botnia hanterar alltid uppgifterna varsamt och följer goda datahanteringsmetoder.

Vad för slags personuppgifter insamlas av Team Botnia?

Personuppgifter samlas in direkt från företagaren via e-post, telefon, formulär eller andra liknande sätt samt från Patent- och registerstyrelsen, via Torneå stads e- formulär, när en person blir kund, under kundrelationen och när kunden i övrigt vänder sig till Team Botnia.

Vi samlar bara in ändamålsenliga personuppgifter för tjänsten i fråga. Vi får in personuppgifter i samband med tjänsteförfrågningar, via frågeformulär och som svar på Team Botnias frågor.

Personuppgifter som samlas in är bland annat:

  • Uppgifter som behövs för att identifiera en person som namn och födelsedatum
  • Kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer
  • Uppgifter som behövs för att ta del av tjänsterna

Till vem överlåts personuppgifter?

Vi överlåter bara uppgifter inom lagens ramar. Vi behandlar uppgifterna inom EU/EES-området. Personuppgifter flyttas inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Din rätt som kund

Du har rätt att kontrollera uppgifterna som rör dig, rätt att kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas till samt rätt att kräva att inaktuell och för hanteringen onödig information tas bort ur registret.


Vilka personuppgifter skyddas?

I skyddandet av personuppgifter följer Team Botnia lagstiftningens krav på aktsamhet och uppgifterna skyddas omsorgsfullt genom relevanta dataskyddsåtgärder. Vi uppdaterar löpande våra interna metoder och instruktioner.

Hur lagras och hur uppdateras uppgifterna?

Uppgifterna lagras åtminstone den tid som kundrelationen varar. Hur länge uppgifterna lagras efter att en kundrelation avslutats beror på uppgifterna och den avsedda användningen. Vi fullgör våra lagstadgade skyldigheter gällande informationslagring.

Vi gör vårt bästa för att hålla de lagrade personuppgifterna korrekta och uppdaterade genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter. Vi uppmanar ändå dig att då och då kontrollera att dina uppgifter är riktiga.

Vem kan du kontakta?

Förfrågningar gällande behandlingen av personuppgifter riktas i första hand till genom kundrelationen bestämd registeransvarig. Frågor gällande dataskydd och behandlingen av personuppgifter besvaras av Jukka Kujala (jukka.kujala@tornio.fi) medan begäran om kontroll av de egna uppgifterna skickas till Ritva Rimpisalo (ritva.rimpisalo@tornio.fi).

Integritetsskyddspolicy

Team Botnias integritetsskyddspolicy (på finska).

Kompletterande integritetsskyddspolicy

Integritetsskyddspolicy för kundhanteringssystemet Hakosalo Asiakas (Yrinet3) (på finska)