Rovaniemen kehityksen hallinnoiman projektin tarkoitus on nostaa Lapin kehittämisyhtiöiden ja kuntien valmiutta ja kykyä osallistua kansainvälisiin rahoitus- ja yhteistyöverkostoihin. Muina hankeosapuolina ovat alueen elinkeinoelämään osallistuvat tahot sekä yritykset. Projektin tavoitteena on luoda Lappiin toimiva kehittäjien verkosto, joka on verkostoitunut myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkosto jakaa tietoa, osaamista ja kontakteja ns. suoran EU-rahan hankkeiden hakemisesta ja hallinnoinnista sekä kansainvälisistä verkostoista.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat Lapin kehittämisyhtiöiden yritysneuvonnan ja hankepalveluiden asiantuntijat sekä lappilaiset yritykset. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös osallistuvien seutukuntien työntekijät, jotka ovat mukana kansainvälisessä hanketoiminnassa kuten mm. kulttuuripalveluissa. Olennaisena tavoitteena seudun eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä, kohderyhmässä ovat myös alueen TKI- toimijat mainittavimpina LUC, MTI, Lappia, LEO sekä ELY ja Lapin liitto, jotka ovat kehittäneet omaa kv -osaamistaan omien kehittämishankkeidensa kautta.

Hankkeiden yhteiseen koordinoituun osallistumiseen ja mahdollisimman suuren saadun hyödyn saavuttamiseen kehitetään seutukuntien yhdessä sovittu toimintamalli, jossa on määritelty keskeisimmät toiminnot ja sovittu eri osapuolten roolit KV-rahoitteisten hankkeiden hakemisessa ja hallinnoinnissa. Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta alueen kansainvälisen toiminnan painopisteet on määritelty ja toimijoilla on yhteinen näkemys kansainvälistymistä tukevasta palvelutoiminnasta.

Olennainen osa projektia on yhteisten, toimivien tiedotuskanavien löytyminen. Hankkeessa pyritään pääasiallisesti käyttämään sähköisiä tiedotuskanavia ja kiinnittämään huomioita kanavien helppokäyttöisyyteen ja edullisuuteen, näin varmistetaan näiden kanavien käyttö myös hankkeen päättymisen jälkeen. Näiden tiedotuskanavien avulla toimijat pystyvät jakamaan tietoa KV-rahoitteisista hankkeista ja verkostoista lappilaisille muille toimijoille ja yrityksille.

Hankkeen aikana kartoitetaan Lapin kehittämisorganisaatioiden KV-hankkeet ja verkostot sekä toteutetaan tietovarasto kehittäjien KV-verkostojen kontakteista. Hankkeen aikana järjestetään kehittäjille työpajoja, joissa kehitetään verkoston toimintamallia, keskinäistä tiedotusta ja KV -rahoitusosaamista. Lisäksi pidetään infoseminaarit seutukuntien yrityksille. Seminaarien yhteydessä yrityksille on työpajoja, joissa kehitetään yritysten verkostojen tuntemusta ja KV-rahoitusosaamista.

Hankkeen rahoitus tulee pääosin Lapin liitolta 75% osuudella. Kunnat vastaavat jäljelle jäävistä kustannuksista (25%). Kokonaisbudjetti on 285.600 €, josta Team Botnia kustantaa 2*2500+alv.

Hanke on noin kaksivuotinen, 1.4.2013-31.12.2014. Lopputuloksena on Lapin alueen seutukuntien ja toimijoiden kansainvälisien hankkeiden kasvanut tietoisuus. Tuloksena hankkeella on kehitetty yhteinen toimintamalli hankkeiden koordinoitiin toimijoiden kesken.

Yhteystiedot: Projektipäällikkö Teija Mikkola, +358 40 771 6761, teija.mikkola(at)rovaniemi.fi