Rovaniemen Kehitys Oy toteutti vuosina 2007-09 ‘Invest in the Arctic-hankkeen, jonka ensisijaisena tavoitteena oli luoda toimintakonsepti, joka palvelee erityisesti kansainvälisten mutta myös kansallisten sijoitusten saamista Rovaniemen alueelle. Kansainvälisten sijoitusten saaminen Rovaniemelle on omiaan vilkastuttamaan alueen elinkeinoelämää ja tarjoamaan pk-yrityksille uutta liiketoimintaa niin alueellisesti kuin uusien kansainvälistymismahdollisuuksien muodossa. Toisena tavoitteena hankkeella oli selvittää ja luoda pk-yritysten kansainvälistymistä edistävä toimintamalli Rovaniemen alueelle. Kyseisen mallin luominen ja testaus osaltaan palveli pk-yritystoiminnan tarpeita koko Lapin alueella.

Invest in Lapland‒ hanke on jatkoa saaduille kokemuksille Invest in the Arctic-hankkeeseen, jonka valossa toimintakonseptia voidaan laajentaa koko Lapin alueelle. Tämän projektin tavoitteena on luoda ja testata toimintamalli, jonka puitteissa Lapin seutukunnat saavat projekteille kansainvälistä näkyvyyttä ja sen myötä pilottisijoituksia. Lapin alueella on monia potentiaalisen kasvun toimialoja, jotka investointien avulla voivat nousta merkittävämmäksi liiketoiminnaksi, myös synergiaetuja on mahdollista saavuttaa hyödyntäen eri alojen toimijoiden yhteistyöllä.

Tavoitteena hankkeella on myös saada aikaan toimiva, yrityksistä lähtevä yhteistyö alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa sijoitusedellytysten parantamiseksi sekä avata kansainvälisten ikkunoiden avaamista Lappiin parantamalla siten Lapin yritysten mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin verkostoihin tarkoittaen myös Lapin sijoitusmahdollisuuksien markkinointia ulkopuolisille toimijoille.

Kohderyhmänä hankkeella on erityisesti Lapin alueen yritykset, jotka hyötyvät hankkeesta kasvaneena näkyvyytenä, mutta myös muut kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet, jotka voivat hyödyntää hankkeen aikana kertyvää tietotaitoa myöhemmin.

Investointihankkeiden rahoituspohjaa pyritään laajentamaan kattamaan ulkomaista rahoitusta erilaisista lähteistä, mutta myös uusia kotimaisia sijoituksia pyritään vahvistamaan. Lapin positiivista näkyvyyttä ja imagoa erilaisissa medioissa vahvistamalla parannetaan ihmisten tietoisuutta alueesta sekä mahdollisuuksista ja täten edistetään osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta. Hankkeessa kootaan portfolioksi seutukuntien investointitarjooma, joka mahdollistaa myös tunnettavuudeltaan heikompien projektien näkymisen. Tuloksena luodaan toimintamalli kansainvälisten investointien saamiseksi alueelle, joka antaa edellytykset hallita sijoituksia tulevaisuudessa hankkeen jälkeenkin.

Hanke on budjetti on yhteensä 832.500 €, jonka kustantaa yhdessä Lapin liitto (70%) sekä alueen kunnat (30%). Team Botnia on mukana pelkällä työpanoksella. Aika hankkeella on noin kolme ja puoli vuotta, 1.8.2011-31.12.14.

Yhteystiedot: Investointiasiantuntija Jaakko Pöykkö, +358 50 564 9570, jaakko.poykko(at)rovaniemi.fi
Toimitusjohtaja Rovaniemen Kehitys Oy Juha Seppälä, +358 400 377 595, juha.seppala(at)rovaniemi.fi