Täällä esitellään Tornion elinkeinoelämää käsitteleviä hankkeita.

Lisätietoa hankkeesta löydät klikkaamalla hankkeen nimeä. Mikäli kiinnostuit ja haluat lisää tietoa, ota yhteyttä suoraan hankkeiden yhteyshenkilöihin/projektipäälliköihin.

Team Botnian hankkeet ja projektit

Arctic Business Concept (ABC) – Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri

Hankkeen tavoitteena on teollisuuden ja pk-yritysten kilpailuaseman parantaminen toimintaa kehittämällä, uusilla innovaatioilla ja asiakkailla sekä kansainvälistymällä.

Arctic Business Design
Hanke keskittyy tukemaan arktisen teollisuuden kilpailukyvyn kehittymistä osaamisen edistämisen ja uusien liiketoimintaideoiden kehittämisen kautta.

Arktinen LNG -puisto
Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys ja jatkosuunnitelma pitkäaikaiselle kehittämistyölle, jonka lopullisena tavoitteena on muodostaa ympäristöystävällinen teollisen toiminnan alue Tornioon, jossa yritykset voivat kohdistaa resurssinsa liiketoiminnan kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen hyödyntäen ympäristöystävällistä energialähdettä.

Arktisen teollisuuden sivuvirtoja
Hankkeen tarkoituksena on selvittää teollisuuden sivutuotteena syntyvien tuotteiden jatkohyödynnettävyyttä.

Finnish Lapland Film Commission
House of Lapland tarjoaa erilaisia visuaalisia markkinointikeinoja kunnille, kuten elokuva- ja kuvapalveluja.

Invest in Lapland
Hankkeen tavoitteena on selvittää ja luoda pk-yritysten kansainvälistymistä edistävä toimintamalli Lapin alueelle sekä toimintakonsepti, joka edistää kansainvälisiä sijoituksia alueelle.

Kohti kansainvälisiä verkostoja
Projektin tarkoitus on nostaa Lapin kehittämisyhtiöiden ja kuntien valmiutta ja kykyä osallistua kansainvälisiin rahoitus- ja yhteistyöverkostoihin.

Maalaistori Victoria
Tornion kaupungin oma selvityshanke, joka tarkastelee parhaita lähtökohtia Victorian torin elävöittämiseen ja kehittämiseen.

Elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan

Hankkeen pääasiallinen tavoite

Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on lisätä rajat ylittävää toimintaa harjoittavien pk-yritysten lukumäärää, edistää yritysten kansainvälistymistä sekä tarjota mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille. Hankkeen myötä Pohjoiskalotin Rajaneuvonta pystyy ohjaamaan yrittäjän toimivaan neuvojien ja opastajien verkostoon, joka aut-taa pieniä ja keskisuuria yrityksiä saamaan tietoa toiminnasta rajojen yli. Yrityksillä on projektin päätyttyä pa-remmat tiedot ulkomaankaupasta ja toiminnan käynnistämisestä naapurimaissa.

Odotetut tulokset

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta hankkii riittävää, yritysten rajat ylittäviä toimintaehtoja koskevaa osaamista ja var-mistaa, että toiminta on koordinoitua samojen tavoitteiden parissa työskentelevien alueellisten toimijoiden kans-sa. Rajaneuvonta huolehtii siitä, että yritykset ja opastajat saavat ajankohtaisia tietoja oikeaan aikaan, mikä luo kaikille paremmat edellytykset tukea yritysten rajat ylittävää toimintaa.
Hanke tulee raportoimaan alue- ja pohjoismaisella tasolla löydetyistä elinkeinoelämän rajaesteiden ratkaisuista niin, että yrityselämä pystyy täysin hyödyntämään Pohjoiskalotin nykyisen kasvupotentiaalin.

Hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka varmistaa, että yritykset saavat tarvitsemansa tiedot oikeaan aikaan. Hankkeen aikana kaikki kumppanit (rajaneuvontatoimistot, yritykset, viranomaiset, elinkeinoelämän toimijat ja tukitoiminnot) oppivat toisiltaan ja löytävät hyvän keskinäisen koordinaation. Yhteistyön tarkoituksena on ratkais-ta raja-alueilla yhteisesti tunnistettuja haasteita ja hyödyntää Pohjoiskalotin alueilla olevia mahdollisuuksia.
Hanke nostaa esiin elinkeinoelämän rajaesteet alueellisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla. Yhdessä Poh-joiskalotin Rajaneuvonnan kanssa etsitään ja kehitetään toimivia rajaesteratkaisuja, jotta alueet voivat täysipai-noisesti hyödyntää Pohjoiskalotin liiketoimintaympäristöjen tämänhetkistä kasvupotentiaalia. Hanke järjestää seminaareja ja koulutuksia, jotka kannustavat useampia ryhmiä, kuten nuoria, naisia ja ulkomailla syntyneitä, rajat ylittävään toimintaan.
Johtava tuensaaja: Lapin liitto / Pohjoiskalotin neuvosto
Muut hankkeen osapuolet: Storfjordin kunta
Projektin kesto: 2016-2019
Budjetti: 1 083 353 EUR
EU-tuki: 325 000 EUR
Interreg-tuki: 291 678 EUR
Julkinen vastinrahoitus: 466 675 EUR
Yksityinen rahoitus: 0 EUR
Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Tuula Ajanki, tuula.ajanki@lapinliitto.fi, +358 40 669 5520
Projektikoordinaattori Eleonoora Väänänen, eleonoora.vaananen@lapinliitto.fi, +358 40 660 5365

 

interreg nord finsk 300x92    Hankekuvaus

 

Täällä esitellään Elinkeinoyksikön hankkeet

Näringslivstjänster HaparandaTornio
http://www.haparanda.se/haparandastad/
naringslivocharbete/euprojekteuhanke.4.4c3d66cd13b6ad043ec630.html

Peter Juntti

Elinkeinoyksikön johtaja
Elinkeinoyksikkö (Tillväxtenheten), Haaparannan kunta
+46 70 227 9418
peter.juntti@haparanda.se